Ημερολόγιο

Ιουνίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Δ/νση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

Η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης μεριμνά για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

 

Τη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Σχεδίασης και  Προγραμματισμού

β) Τμήμα Πολιτικής Άμυνας

γ)Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης αναφέρεται στα παρακάτω θέματα τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της,  ως εξής:

α) Τμήμα Σχεδίασης και  Προγραμματισμού στο οποίο υπάγονται:

(1)  Η κατάρτιση,  τήρηση και αναθεώρηση των σχεδίων οργάνω­σης,  σχετικά με τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου και του προσωπικού του,  κινητοποίησης και  προπα­ρασκευής των Υπηρεσιών του Υπουργείου και  των εποπτευόμενων Οργανισμών και Επιχειρήσεων,  ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Αναστολών Κατατάξεων,  σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου,  για την πληρέστερη συμβολή στην Εθνική Άμυνα ή σε έκτακτη ανάγκη σε καιρό ειρήνης.

(2) Η εποπτεία στη σχεδίαση των περιφερειακών υπηρεσιών.

(3) Η συνεργασία στη σχεδίαση με άλλα Υπουργεία.

(4) Η κατάρτιση και τήρηση σχεδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω θεομηνιών.

(5) Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού ΠΣΕΑ και η εξα­σφάλιση των οικονομικών μέσων για την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδίων.

(6) Ο χειρισμός κάθε θέματος γενικού ή ειδικού που σχετί­ζεται άμεσα ή έμεσα με τη σχεδίαση στο Κέντρο και στη Περιφέρεια.

β) Τμήμα Πολιτικής Άμυνας στο οποίο υπάγονται:

(1) Η μέριμνα για την οργάνωση του Δημόσιου Ανεξάρτητου Ιδρύματος   (Δ.Α.I.),  η καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Υ­πουργείου και  των εποπτευόμενων οργανισμών και Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κάθε μορφής Εθνικών προσβο­λών,  δολιοφθορών,  άλλων δραστηριοτήτων και  καταστροφών στο τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορίου.

(2) Η παρακολούθηση και  προώθηση θεμάτων NATO.

(3) Η εποπτεία στην εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Εθνι­κού διαβαθμισμένο υλικού,  η εξουσιοδότηση για το χει­ρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων και  υλικών του προσωπικού του Υπουργείου και των εξαρτώμενων Οργανισμών και Επι­χειρήσεων .

(4) Η μέριμνα για την ενημέρωση,  καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ΠΣΕΑ και Εθνικής Άμυνας γενικότερα,  καθώς και  για την προπαρασκευή,  σχεδίαση και διεξαγωγή ασκήσεων ΠΣΕΑ Εθνικού Επιπέδου και NATO.

(5) Η λήψη μέτρων για την προστασία των Υπηρεσιών και Επι­χειρήσεων.

(6) Η εισήγηση και η λήψη κάθε μέτρου που έχει σχέση με τα ανωτέρω.

γ) Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης στο οποίο υπάγονται:

(1) Η εφαρμογή των μέτρων κινητοποίησης ΠΣΕΑ και  η Οργάνω­ση των διαδικασιών για την εξασφάλιση των μέσων υποστή­ριξης της σχεδίασης.

(2) Η παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργεί­ου,  των εξαρτώμενων Οργανισμών και Επιχειρήσεων και η πραγματοποίηση των διαδικασιών για τη χορήγηση αναστο­λών κατάταξης σε εφέδρους,  καθώς και  η πολιτική επι­στράτευση του ανθρώπινου δυναμικού που ελέγχεται από το Υπουργείο Εμπορίου.

(3) Η μέριμνα για την εκχώρηση στο Υπουργείο Εμπορίου Βιο­μηχανιών και Επιχειρήσεων που κρίνονται σπαραίτητες  για την υλοποίηση των σχεδίων και  για την ομαλή λειτουργία του Εμπορίου γενικά.

(4) Η λήψη κάθε μέτρου που άπτεται της πολιτικής κινητο­ποίησης και ανάγεται στην κάλυψη ζωτικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και του πληθυσμού.

(5) Η επιβολή δεσμεύσεων και επιτάξεων σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

(6) Η διενέργεια απογραφών εφοδίων, μέσων και υλικών αρμο­διότητας του Υπουργείου.

(7) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ανωτέρω στοιχείων.

(8) Η μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων από την πολιτική σχεδίαση του Υπουργείου και η ταξινόμηση αυτών κατά βαθμό  προτεραιότητας και επείγοντος.

(9) Η λήψη κάθε μέτρου που έχει σχέση με τα ανωτέρω.