Ημερολόγιο

Ιουνίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχ/σεων - Αναλογιστικής


Σκοπός


   Έργο και αποστολή της δ/νσης:
    Η  άσκηση Διοικητικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα είτε με καθεστώς εγκατάστασης (έδρα στην Ελλάδα ή υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδος) είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διενεργώντας τους απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Ιστορικό


  Η πρώτη προσπάθεια να θεσπισθεί με Νόμο κρατική εποπτεία επί της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909. Θεσπίσθηκε ο Νόμος ΓΥΣΓ της 22.12.1909 ο οποίος επέτρεπε την λειτουργία μόνο των Ελληνικών εταιρειών. Μετά ψηφίσθηκε ο Νόμος ΓΧΜΣΤ της 1.3.1910 με σκοπό να ενισχύσει την θέση των ξένων και των Ελληνικών Εταιρειών.
  Το 1917 ψηφίσθηκε ο νόμος 1023/1917 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλισης». Οι διατάξεις του ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς για πρώτη φορά ρυθμίζονται κανόνες και αρχές για την ίδρυση και την λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  Κατά το έτος 1926 θέτει υπό την εποπτεία του υπουργείου Εμπορίου τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

  Μέχρι το έτος 1926 θέτει υπό την εποπτεία του υπουργείου Εμπορίου τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Μέχρι το 1976 η αναλογιστική υπηρεσία και ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ήταν υπό της Δ/νσης του Υπ. Εμπορίου Πίστεως και Ασφαλίσεως, Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως.
Κατά το 1976 έγινε ξεχωριστή Δ/νση στο υπουργείο Εμπορίου Δ/νση Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Αναλογιστικής η οποία παραπέμπει ως σήμερα, και υπάγεται στην γενική Γραμματεία εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης.
  Με το Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38/10-2-2004) συνεστήθη Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών στην οποία μεταβιβάσθηκε η Εποπτεία των ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και ιδίως ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων περί περιθωρίου φερεγγυότητας, τεχνικών αποθεμάτων και η γενικότερη αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης.
  Η έναρξη λειτουργίας της ΕΠ.Ε.Ι.Α. έγινε την 1η Ιανουαρίου 2008 (ΦΕΚ Β΄ 2149/6-11-2007).
Με το Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3-8-2010) η ως άνω «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), καταργήθηκε από 1-12-2010 και οι αρμοδιότητές της μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αρμόδια υπηρεσία της Τραπέζης της Ελλάδος είναι η «Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (Δ.Ε.Ι.Α.) και στεγάζεται επί της οδού Αμερικής αρ. 3 (5ος όροφος), Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ.


Οργανόγραμμα


Οργανόγραμμα


Δράσεις


 Τμήμα Α – Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

-Έκδοση απόφασης σύστασης και ανάκλησης άδειας σύστασης ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών, μετά από συνεργασία με τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), της Τράπεζας της Ελλάδος, ως  συναρμόδιας Αρχής που ασκεί τη τεχνικοοικονομική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

-Τήρηση μητρώου ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

-Έκδοση αποφάσεων εγκρίσεων και τροποποιήσεων καταστατικού, αποφάσεων συγχωνεύσεων ασφαλιστικών εταιριών.

-Καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις ανακοινώσεων ισολογισμού, ελεγκτών, εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσεων τροποποιήσεων καταστατικού και μεταβίβασης χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών εταιριών.

-Σύσταση Εκτιμητικών Επιτροπών του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικών επιχειρήσεων

-Η εποπτεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα διαμεσολαβούντα στην ιδιωτική ασφάλιση πρόσωπα.

-Παρακολούθηση ασφαλιστικών εταιριών που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική εκκαθάριση όσον αφορά τη δημοσίευση ισολογισμών εκκαθάρισης, την καταχώρηση στο Μητρώο του πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος, την καταχώρηση και δημοσίευση της ανακοίνωσης εποπτών ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

-Διοικητικές πράξεις εκδίδονται επίσης από την Υπηρεσία μας μετά από σχετικές εγκρίσεις και εισηγήσεις της Δ.Ε.Ι.Α.,  όπως  αποφάσεις ανάκλησης αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καταλληλότητας διοικούντων σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.Δ/τος 400/70, όπως ισχύει κ.λ.π.


Νομοθετικό πλαίσιο


Νομοθετικό Πλαίσιο της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας «περί επιχειρήσεως ιδιωτικής ασφάλισης»

Νομοθετικό Διάταγμα 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφάλισης»
Νόμος 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»


Εποπτευόμενοι φορείςΆλλες πληροφορίες