Ημερολόγιο

Ιουνίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Θεσμικό πλαίσιο Κρατικών Προμηθειών

 

Θέμα Είδος απόφασης
2014
Ν. 4281/2014 δημόσιες συμβάσεις χωρίς προσαρτήματα (Μέρος Β΄)

(ΦΕΚ Α’/160/8-8-14)

Εγκύκλιος ΕΣ.1 Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Π1-542/4-3-2014

(ΑΔΑ B1ΚΤΦ-ΠΨ5)

Εγκύκλιος για τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1336/2013 της Επιτροπής Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις Π1-155/20-01-2014

Eπίσημη εφημερίδα Ε.Ε. L 335/17

2013
Ν4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ Α” 120/29-05-2013
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Σχετική Υπουργική Απόφαση. Απόφαση Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677/21-10-2013)
Διευκρινίσεις σχετικά με τις εκκρεμείς συμβάσεις της παρ. 8 του άρθρου 11
του Νόμου 4013/2011 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Σχετικό έγγραφο.
Έγγραφο Π1/1548/2013(ΑΔΑ ΒΛΠΠΦ-ΨΩ4)
Συγκρότηση και ορισμός Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για τον συντονισμό και την υποστήριξη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Σχετική Απόφαση. Έγγραφο Π1/271/2013(ΑΔΑ ΒΕΦΦ-1ΙΓ)
Ένημέρωση Υπουργείων για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.Σχετικό Έγγραφο Έγγραφο Π1/151/2013(ΑΔΑ ΒΕΙΒΦ-09Σ)
Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Αρχής.Σχετικό Έγγραφο. Έγγραφο Α.Π. 1129/12
Ενημέρωση σχετικά με την Έκδοση ΚΥΑ για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.Σχετική Απόφαση. Αποφαση Π1/89/2013 (ΑΔΑ ΒΕΦΝΦ-ΔΒΝ)
2012
Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχετική ΚΥΑ. ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΑΔΑ ΒΕΦΙΦ-ΠΩΔ)
Απόφαση σχετικά με τροποποίηση σύνθεσης Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων 9α και 9β και άλλες ρυθμίσεις. Σχετική Απόφαση. Απόφαση Π1/1485/2012 (ΦΕΚ 2448 Β΄)
Έγγραφο Π1/1493/4-9-12 με Θέμα: «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
Νόμος 4072/2012 Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011)» & Άρθρο 239 «Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών από τη Γ.Γ.Ε.» Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ Α” 86)
Νόμος 4055/2012 Άρθρο 63 «Τροποποίηση του Ν.3886/2010″ Νόμος 4055/2012 (ΦΕΚ Α” 51)
Νόμος 4038/2012 Άρθρο 9 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/2007″ & Άρθρο 10 «Τροποποίηση διατάξων του Ν.4013/2011″ Νόμος 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14)
Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012. Σχετική Απόφαση Απόφαση Π1/806/04-05-2012
Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών.Σχετική Κ.Υ.Α. Κ.Υ.Α. Π1/223/22-02-2012
Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την προώθηση Καθαρών και Ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Σχετική Εγκύκλιος Π1/164/30-01-2012 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/33/ΕΚ.
Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. Σχετική Οδηγία Οδηγία 2009/33/ΕΚ.
Νόμος 3982/2011 «Απλοποίηση της Αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». Νόμος 3982/2011.
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 842/2011 Κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1564/2005. Σχετική Εγκύκλιος Π1/165/30-01-2012 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 842/2011 – Σχετική Εγκύκλιος Π1/165/30-01-2012.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 842/2011.
 2011
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής /30-11-2011 …Κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών …. κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Σχετική Εγκύκλιος  Π1/4748/22-12-2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 και Σχετική Εγκύκλιος Π1/4748/22-12-2011.
Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών Απόφαση Π1/4374/10-11-2011 (ΦΕΚ 2681/Β/10-11-2011)
Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα Απόφαση Π1/4089/4-11-2011 (ΦΕΚ 2498/Β/4-11-2011)
Εγκύκλιος Π1-4168/25-10-2011 Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί Εγκύκλιος 4168/25-10-2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων N.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’)
Ενημέρωση έτους 2011 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων – Δημοσίου Έγγραφο Π1/3040/05-08-2011
Εγκύκλιος έτους 2011 με Θέμα «Διάθεση αντιγράφων διακηρύξεων ανοιχτών διαγωνισμών μέσω ιστοσελίδας Γ.Γ.Ε» Εγκύκλιος Π1/3076/05-08-2011
Εγκύκλιος έτους 2011 με Θέμα «Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007)» Εγκύκλιος Π1/2394/19-7-2011
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ A-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2010, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ A. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/2394/19-7-2011
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2010, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/2394/19-7-2011
Εγκύκλιος Π1/2642/8-7-2011, υποβολής στατιστικών στοιχείων που αφορούν υποβληθείσες ενστάσεις, προσφυγές και Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων στις διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών Εγκύκλιος Π1/2642/8-7-2011
Τυποποιημένος πίνακας Εγκυκλίου Π1/2642/8-7-2011, υποβολής στατιστικών στοιχείων που αφορούν υποβληθείσες ενστάσεις, προσφυγές Πίνακας υποβολής στοιχείων Εγκυκλίου Π1/2642/8-7-2011
Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2011 Απόφαση Π1/2354/7-6-2011 (ΦΕΚ 1200/Β/10-6-2011
Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2010 Απόφαση Π1/2326/3-6-2011 (ΦΕΚ 1201/Β/10-6-2011
Υποβολή αιτημάτων από τους φορείς για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011 Π1/270/1-2-2011
Εγκύκλιος εφαρμογής του Ν. 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π1/273/7-2-11
2010
Νόμος για τη δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (Ν.3886/2010) ΦΕΚ 173/Α/30-9-10
Αιτιολογική έκθεση Ν. 3886/2010 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αποφάσεις Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) & Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95 ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010
Εγκύκλιος Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί Εγκύκλιος Π1-2407/3-8-2010
Εγκύκλιος έτους 2010 με Θέμα «Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007) Εγκύκλιος Π1/1319/4-6-2010
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ A-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2009, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ A. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1319/4-6-2010
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2009, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1319/4-6-2010
Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010 Εγκύκλιος Π1/4240/14-1-2010
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α, Εγκυκλίου Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010 Υπόδειγμα Α, Εγκυκλίου Π1/4240/14-1-2010
2009
Εγκύκλιος για τα Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις Έγγραφο Π1/4301/16-12-2009
Κανονισμός 1177/2009 για τα Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2009
Τροποποίηση του Κανονισμού 1564/2005 (τυποποιημένα έντυπα δημοσίευσης προκηρύξεων) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1150/2009
Εγκύκλιος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών στις διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών Εγκύκλιος Π1/3187/22-9-2009
Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Η υπ.αριθ. 117/2009 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
Εγκύκλιος Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009 Εγκύκλιος Π1/2000/7-7-2009 (ΦΕΚ/Β/1437/17-7-2009
Εγκύκλιος έτους 2009 με Θέμα «Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007) Εγκύκλιος Π1/1499/15-5-2009
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Α-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2008, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1499/15-5-2009
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2008, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1499/15-5-2009
2008
Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Η υπ.αριθ. 253/2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009 Εγκύκλιος Π1/4737/09-12-2008
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α, Εγκυκλίου Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009 Υπόδειγμα Α, Εγκυκλίου Π1/4737/09-12-2008
Έναρξη εφαρμογής νέου κοινού λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) Εγκύκλιος Π1/3566/4-9-2008
Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2008 Απόφαση Π1/2235/4-8-2008 (ΦΕΚ 1670/Β/18-8-2008
Νέος κανονισμός για την τροποποίηση του CPV και των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ Εγκύκλιος Π1/2854/10-7-2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 για το νέο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)που ισχύει από 15/9/2008  Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 213/2008 .. κοινό λεξιλόγιο (CPV)
Εγκύκλιος με Θέμα «Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007) Εγκύκλιος Π1/1814/15-5-2008
Έντυπο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις φορέων που ΕΙΝΑΙ Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές ΕΝΤΥΠΟ Α. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1814/15-5-2008
Έντυπο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις φορέων που ΔΕΝ είναι Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1814/15-5-2008
Εγκύκλιος με Θέμα «Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμών- Επανάληψη -Ματαίωση – Υπαγωγή στις κείμενες διατάξεις Εγκύκλιος Π1/361/01-02-2008
Εγκύκλιος Κατάρτισης ΕΠΠ 2008 Εγκύκλιος Π1/96/16-01-2008
Υπόδειγμα Α, Εγκυκλίου Κατάρτισης ΕΠΠ 2008 Υπόδειγμα Α σε μορφή αρχείου EXCEL
Οδηγίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών Έγγραφο 7/9-1-2008 Τεχνικής Δ/σης ΓΓΕ
2007
Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις Έγγραφο Π1/5912/19-12-2007
Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, από 1/1/2008 Κανονισμός 1422/2007
Ισοτιμίες νέων κατωτάτων ορίων, εκφρασμένες σε ευρωπαϊκά νομίσματα εκτός Ευρώ Ανακοίνωση Ευρ. Επιτροπής 2007
Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ΠΔ 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) Εγκύκλιος Π1/4232/12-9-2007
Απόφαση Εφαρμογής ΕΠΠ 2007 Απόφαση Π1/3797/20-8-2007(ΦΕΚ Β/1686/23-8-2007
Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10-7-2007)
Οδηγίες για τις τεχνικές προδιαγραφές σε διαγωνισμούς προμήθειας Η/Υ Εγκύκλιος Π1/2121/08-05-2007
Εγκύκλιος κατάρτισης ΕΠΠ 2007 Εγκύκλιος Π1/5857/08-12-2006
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε Π.Δ. 59/2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 Π.Δ. 60/2007
2006
Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών Εγκύκλιος Π1/1105/2-3-2006
Εγκύκλιος για Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Εγκύκλιος Π1/5945/11-12-2006
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για Ποινικό Μητρώο Εγκύκλιος Π1/6073/14-12-2006
Διαδικασίες κανονικότητας τιμών … Αρθ. 13, Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006
2005
Εξαίρεση προμηθειών, που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών, από την ένταξή τους στο ΕΠΠ Απόφαση Π1/667/29-3-2005 (ΦΕΚ Β/448/2005
Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης Εγκύκλιος Π1/5693/29-8-2005
Εγκύκλιος για Ονομαστικοποίηση Μετοχών, Νόμος 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/05 Εγκύκλιος Π1/7991/20-12-2005
2004
Οδηγία 2004/18/ΕΚ Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Οδηγία 2004/17/ΕΚ Οδηγία 2004/17/ΕΚ
Παλαιότερες Διατάξεις
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιώνσύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Νόμος Υπ αριθμ. 2522/8.9.1999
Υπουργικές αποφάσεις και εγκρίσεις. Διορθώσεις σφαλμάτων 27.4.1998
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996
 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων  Νόμος Υπ αριθμ. 2286/95