Ημερολόγιο

Σεπτεμβρίου 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Αυγ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Αναρτήσεις ανά μήνα

Δημοφιλή άρθρα

Θεσμικό πλαίσιο Κρατικών Προμηθειών

 

Θέμα Είδος απόφασης
2014
Εγκύκλιος ΕΣ.1 Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Π1-542/4-3-2014

(ΑΔΑ B1ΚΤΦ-ΠΨ5)

Εγκύκλιος για τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1336/2013 της Επιτροπής Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις Π1-155/20-01-2014

Eπίσημη εφημερίδα Ε.Ε. L 335/17

2013
Ν4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ Α” 120/29-05-2013
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Σχετική Υπουργική Απόφαση. Απόφαση Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677/21-10-2013)
Διευκρινίσεις σχετικά με τις εκκρεμείς συμβάσεις της παρ. 8 του άρθρου 11
του Νόμου 4013/2011 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Σχετικό έγγραφο.
Έγγραφο Π1/1548/2013(ΑΔΑ ΒΛΠΠΦ-ΨΩ4)
Συγκρότηση και ορισμός Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για τον συντονισμό και την υποστήριξη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Σχετική Απόφαση. Έγγραφο Π1/271/2013(ΑΔΑ ΒΕΦΦ-1ΙΓ)
Ένημέρωση Υπουργείων για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.Σχετικό Έγγραφο Έγγραφο Π1/151/2013(ΑΔΑ ΒΕΙΒΦ-09Σ)
Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Αρχής.Σχετικό Έγγραφο. Έγγραφο Α.Π. 1129/12
Ενημέρωση σχετικά με την Έκδοση ΚΥΑ για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.Σχετική Απόφαση. Αποφαση Π1/89/2013 (ΑΔΑ ΒΕΦΝΦ-ΔΒΝ)
2012
Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχετική ΚΥΑ. ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΑΔΑ ΒΕΦΙΦ-ΠΩΔ)
Απόφαση σχετικά με τροποποίηση σύνθεσης Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων 9α και 9β και άλλες ρυθμίσεις. Σχετική Απόφαση. Απόφαση Π1/1485/2012 (ΦΕΚ 2448 Β΄)
Έγγραφο Π1/1493/4-9-12 με Θέμα: «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
Νόμος 4072/2012 Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011)» & Άρθρο 239 «Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών από τη Γ.Γ.Ε.» Νόμος 4072/2012 (ΦΕΚ Α” 86)
Νόμος 4055/2012 Άρθρο 63 «Τροποποίηση του Ν.3886/2010″ Νόμος 4055/2012 (ΦΕΚ Α” 51)
Νόμος 4038/2012 Άρθρο 9 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/2007″ & Άρθρο 10 «Τροποποίηση διατάξων του Ν.4013/2011″ Νόμος 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14)
Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012. Σχετική Απόφαση Απόφαση Π1/806/04-05-2012
Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών.Σχετική Κ.Υ.Α. Κ.Υ.Α. Π1/223/22-02-2012
Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την προώθηση Καθαρών και Ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Σχετική Εγκύκλιος Π1/164/30-01-2012 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/33/ΕΚ.
Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. Σχετική Οδηγία Οδηγία 2009/33/ΕΚ.
Νόμος 3982/2011 «Απλοποίηση της Αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». Νόμος 3982/2011.
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 842/2011 Κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1564/2005. Σχετική Εγκύκλιος Π1/165/30-01-2012 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 842/2011 – Σχετική Εγκύκλιος Π1/165/30-01-2012.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 842/2011.
 2011
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής /30-11-2011 …Κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών …. κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Σχετική Εγκύκλιος  Π1/4748/22-12-2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 και Σχετική Εγκύκλιος Π1/4748/22-12-2011.
Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών Απόφαση Π1/4374/10-11-2011 (ΦΕΚ 2681/Β/10-11-2011)
Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα Απόφαση Π1/4089/4-11-2011 (ΦΕΚ 2498/Β/4-11-2011)
Εγκύκλιος Π1-4168/25-10-2011 Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί Εγκύκλιος 4168/25-10-2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων N.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’)
Ενημέρωση έτους 2011 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων – Δημοσίου Έγγραφο Π1/3040/05-08-2011
Εγκύκλιος έτους 2011 με Θέμα «Διάθεση αντιγράφων διακηρύξεων ανοιχτών διαγωνισμών μέσω ιστοσελίδας Γ.Γ.Ε» Εγκύκλιος Π1/3076/05-08-2011
Εγκύκλιος έτους 2011 με Θέμα «Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007)» Εγκύκλιος Π1/2394/19-7-2011
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ A-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2010, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ A. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/2394/19-7-2011
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2010, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/2394/19-7-2011
Εγκύκλιος Π1/2642/8-7-2011, υποβολής στατιστικών στοιχείων που αφορούν υποβληθείσες ενστάσεις, προσφυγές και Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων στις διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών Εγκύκλιος Π1/2642/8-7-2011
Τυποποιημένος πίνακας Εγκυκλίου Π1/2642/8-7-2011, υποβολής στατιστικών στοιχείων που αφορούν υποβληθείσες ενστάσεις, προσφυγές Πίνακας υποβολής στοιχείων Εγκυκλίου Π1/2642/8-7-2011
Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2011 Απόφαση Π1/2354/7-6-2011 (ΦΕΚ 1200/Β/10-6-2011
Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2010 Απόφαση Π1/2326/3-6-2011 (ΦΕΚ 1201/Β/10-6-2011
Υποβολή αιτημάτων από τους φορείς για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011 Π1/270/1-2-2011
Εγκύκλιος εφαρμογής του Ν. 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π1/273/7-2-11
2010
Νόμος για τη δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (Ν.3886/2010) ΦΕΚ 173/Α/30-9-10
Αιτιολογική έκθεση Ν. 3886/2010 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αποφάσεις Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) & Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95 ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010
Εγκύκλιος Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί Εγκύκλιος Π1-2407/3-8-2010
Εγκύκλιος έτους 2010 με Θέμα «Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007) Εγκύκλιος Π1/1319/4-6-2010
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ A-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2009, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ A. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1319/4-6-2010
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2009, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1319/4-6-2010
Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010 Εγκύκλιος Π1/4240/14-1-2010
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α, Εγκυκλίου Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010 Υπόδειγμα Α, Εγκυκλίου Π1/4240/14-1-2010
2009
Εγκύκλιος για τα Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις Έγγραφο Π1/4301/16-12-2009
Κανονισμός 1177/2009 για τα Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2009
Τροποποίηση του Κανονισμού 1564/2005 (τυποποιημένα έντυπα δημοσίευσης προκηρύξεων) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1150/2009
Εγκύκλιος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών στις διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών Εγκύκλιος Π1/3187/22-9-2009
Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Η υπ.αριθ. 117/2009 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
Εγκύκλιος Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009 Εγκύκλιος Π1/2000/7-7-2009 (ΦΕΚ/Β/1437/17-7-2009
Εγκύκλιος έτους 2009 με Θέμα «Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007) Εγκύκλιος Π1/1499/15-5-2009
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Α-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2008, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1499/15-5-2009
Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2008, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1499/15-5-2009
2008
Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Η υπ.αριθ. 253/2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009 Εγκύκλιος Π1/4737/09-12-2008
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α, Εγκυκλίου Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009 Υπόδειγμα Α, Εγκυκλίου Π1/4737/09-12-2008
Έναρξη εφαρμογής νέου κοινού λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) Εγκύκλιος Π1/3566/4-9-2008
Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2008 Απόφαση Π1/2235/4-8-2008 (ΦΕΚ 1670/Β/18-8-2008
Νέος κανονισμός για την τροποποίηση του CPV και των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ Εγκύκλιος Π1/2854/10-7-2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 για το νέο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)που ισχύει από 15/9/2008  Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 213/2008 .. κοινό λεξιλόγιο (CPV)
Εγκύκλιος με Θέμα «Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007) Εγκύκλιος Π1/1814/15-5-2008
Έντυπο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις φορέων που ΕΙΝΑΙ Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές ΕΝΤΥΠΟ Α. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1814/15-5-2008
Έντυπο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις φορέων που ΔΕΝ είναι Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1814/15-5-2008
Εγκύκλιος με Θέμα «Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμών- Επανάληψη -Ματαίωση – Υπαγωγή στις κείμενες διατάξεις Εγκύκλιος Π1/361/01-02-2008
Εγκύκλιος Κατάρτισης ΕΠΠ 2008 Εγκύκλιος Π1/96/16-01-2008
Υπόδειγμα Α, Εγκυκλίου Κατάρτισης ΕΠΠ 2008 Υπόδειγμα Α σε μορφή αρχείου EXCEL
Οδηγίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών Έγγραφο 7/9-1-2008 Τεχνικής Δ/σης ΓΓΕ
2007
Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις Έγγραφο Π1/5912/19-12-2007
Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, από 1/1/2008 Κανονισμός 1422/2007
Ισοτιμίες νέων κατωτάτων ορίων, εκφρασμένες σε ευρωπαϊκά νομίσματα εκτός Ευρώ Ανακοίνωση Ευρ. Επιτροπής 2007
Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ΠΔ 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) Εγκύκλιος Π1/4232/12-9-2007
Απόφαση Εφαρμογής ΕΠΠ 2007 Απόφαση Π1/3797/20-8-2007(ΦΕΚ Β/1686/23-8-2007
Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10-7-2007)
Οδηγίες για τις τεχνικές προδιαγραφές σε διαγωνισμούς προμήθειας Η/Υ Εγκύκλιος Π1/2121/08-05-2007
Εγκύκλιος κατάρτισης ΕΠΠ 2007 Εγκύκλιος Π1/5857/08-12-2006
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε Π.Δ. 59/2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 Π.Δ. 60/2007
2006
Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών Εγκύκλιος Π1/1105/2-3-2006
Εγκύκλιος για Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Εγκύκλιος Π1/5945/11-12-2006
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για Ποινικό Μητρώο Εγκύκλιος Π1/6073/14-12-2006
Διαδικασίες κανονικότητας τιμών … Αρθ. 13, Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006
2005
Εξαίρεση προμηθειών, που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών, από την ένταξή τους στο ΕΠΠ Απόφαση Π1/667/29-3-2005 (ΦΕΚ Β/448/2005
Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης Εγκύκλιος Π1/5693/29-8-2005
Εγκύκλιος για Ονομαστικοποίηση Μετοχών, Νόμος 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/05 Εγκύκλιος Π1/7991/20-12-2005
2004
Οδηγία 2004/18/ΕΚ Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Οδηγία 2004/17/ΕΚ Οδηγία 2004/17/ΕΚ
Παλαιότερες Διατάξεις
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιώνσύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Νόμος Υπ αριθμ. 2522/8.9.1999
Υπουργικές αποφάσεις και εγκρίσεις. Διορθώσεις σφαλμάτων 27.4.1998
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996
 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων  Νόμος Υπ αριθμ. 2286/95